Co mówią przepisy BHP o wypadku w pracy?

Bardzo wyśrubowane normy i precyzyjne przepisy BHP oraz ich restrykcyjne przestrzeganie teoretycznie powinno zapobiegać wypadkom w pracy lub minimalizować ich ryzyko. Codzienność jednakże udowadnia, że niebezpieczne sytuacje w środowisku pracy zdarzają się i zdarzać będą, dlatego warto jest znać procedury bezpieczeństwa, a także dobrze orientować się w zakresie praw i obowiązków zarówno pokrzywdzonego pracownika, jak i pracodawcy.

Czym jest wypadek w pracy?

Kluczową kwestią jest to, jak definiowany jest w przepisach wypadek w pracy. Dokładne wyjaśnienie zawiera Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Artykuł 3. tego aktu prawnego określa go jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz oraz śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Dalej reguła wyszczególnia konkretne okoliczności, które przesądzają, że mamy do czynienia właśnie z wypadkiem w pracy. Pierwsza sytuacja to fakt, że zdarzenie miało miejsce przy wykonywaniu zwykłych, codziennych obowiązków pracowniczych i poleceń pracodawcy. Kolejną przesłanką jest pełnienie obowiązków na rzecz pracodawcy nawet jeśli nie zostało wydane konkretne polecenie ze strony przełożonego. Trzecią podstawą do uznania zdarzenia, jako należącego do tej kategorii, jest przypadek, gdy pracownik doznał szkody w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem pracy – jeśli wynikało tak ze stosunku pracy.

Oprócz tych trzech podstawowych zasad o zaliczeniu szkody fizycznej pracownika jako wypadku w pracy prawo przewiduje kilka innych okoliczności, są one szczegółowo opisane w przytoczonych przepisach. Dla tego ważne jest z perspektywy pracodawcy aby pracownik pracował z odpowiednią asekuracją np w przypadku pracy na wysokościach zabezpieczenie w postaci lin i uprzęży

Kto i kiedy stwierdza wypadek w pracy?

Aby zdarzenie, które zaszło w opisanych powyżej przypadkach, uznać za wypadek w pracy, musi zostać spełnionych kilka innych wymagań. Przede wszystkim przepisy BHP wymagają ustalenia przyczyn i okoliczności zajścia. Są to bardzo precyzyjnie określone procedury, wymagane również, gdy w grę wchodzi asekuracja powypadkowa. Niezbędne jest właściwe zabezpieczenie miejsca wypadku tak, by ułatwić prowadzenie dochodzenia dowodowego, zadbać musi o to pracodawca. Po wypadku powinno również nastąpić audyt miejsca zdarzenia, badanie stanu maszyn i urządzeń oraz warunków, w których pracował poszkodowany. Konieczną częścią procedury jest też wysłuchanie wyjaśnień pokrzywdzonego, jeśli oczywiście pozwala na to stan jego zdrowia, a także zebranie zeznań świadków wypadku i zabezpieczenie dowodów. Niezmiernie ważne jest natychmiastowe powiadomienie o wypadku przez pracownika lub świadków, gdy nie jest on wstanie dokonać tego samodzielnie.

Asekuracja i dokumentacja

Przepisy BHP wymagają stworzenia odpowiedniej dokumentacji powypadkowej. Tworzy się kartę wypadku, której po jednym z trzech jednobrzmiących egzemplarzy otrzymuje poszkodowanych bądź jego rodzina, zakład pracy oraz podmiot ustalający okoliczności wypadku w pracy. Za wypełnienie karty wypadku odpowiedzialny jest pracownik, musi dokonać  tej czynności  w ciągu 14-ty dni od zawiadomieniu o zajściu. Jest to podstawą do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie Dodatkowymi dokumentami są zapisane wyjaśnienia pokrzywdzonego pracownika i świadków, a także protokoły oględzin miejsca wypadku.

Więcej na temat zabezpieczeń w pracy i asekuracji przeczytasz na stronie partnera: https://asekuracje.pl/