Prawo pracy, a umowa o dzieło

Przepisy, określające stosunek pracy, zawarte są w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141) i określają tę formę zatrudnienia, która opiera się o umowę o pracę. Umowa o dzieło nie jest zatem stosunkiem pracy, regulowanym przepisami Kodeksu Pracy, a jej zasady oraz warunki określają przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa cywilnoprawna jest potwierdzeniem ustalonych pomiędzy dwiema stronami warunków, określających wykonanie konkretnego zadania.

Umowa o dzieło – co określa?

Jeżeli potrzebne są porady w zakresie umowy o dzieło, specjalista, który posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy służy pomocą. Prawo pracy Wrocław stosuje się do postanowień umowy o pracę. Przepisy ogólne oraz w ramach prawa cywilnego stosowane mogą być z uwagi na bezpośrednie odniesienie do wykonywania zadań dla zleceniodawcy. W umowie o pracę mamy do czynienia z pracodawcą oraz pracownikiem, a przedmiotem umowy o pracę jest wykonywanie stosunku pracy, czyli sam fakt konieczności wykonywania obowiązków na rzecz pracodawcy, w ściśle określonym miejscu oraz pod jego nadzorem. Umowa o dzieło tym praktycznie różni się od stosunku pracy, że jej strony określone są jako zamawiający oraz zleceniobiorca, a przedmiotem umowy nie jest stale wykonywany stosunek pracy, a określone umową dzieło. Umowa o dzieło jest więc umową rezultatu, w której istotne znaczenie ma wykonane dzieło, nie natomiast sposób jego wykonania.

Prawa zleceniobiorcy, wynikające z umowy o dzieło

Adwokat prawo pracy Wrocław, skorzystaj z porady w zakresie nieścisłości w umowie o dzieło. Prawo pracy, które formalnie nie reguluje zasad umowy o dzieło określa, że postanowienia, objęte Kodeksem Pracy obejmują stosunek pracy, wykonywany w określonym miejscu i czasie. Umowa o dzieło zakłada jedynie rezultat, czyli wykonanie zadania. Zamawiający jest jednak zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jeżeli dzieło wykonywane jest na terenie, należącym do jego zakładu pracy. Umowa o dzieło oznacza, że nie są dla Ciebie odprowadzane składki ubezpieczeniowe zdrowotne oraz emerytalne. Nie należy Ci się urlop oraz profity, wynikające z zatrudnienia na umowę o pracę. Masz prawo wykonywać swoje zadania w dowolnym miejscu i czasie, bez nadzoru, a rozliczenie następuje na podstawie przedstawionego w określonym terminie efektu.

Umowa o dzieło, a składki ubezpieczeniowe

Kiedy na umowie o dzieło odprowadzane są za Ciebie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne? W sytuacji, gdy u tego samego pracodawcy posiadasz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, a jednocześnie podlegasz umowie o dzieło, pracodawca jest zobowiązany odprowadzać za Ciebie składki ubezpieczeniowe. Wykonanie dzieła nie jest podstawą obliczenia wysokości składek. Od umowy o dzieła rozliczany jest jedynie koszt uzyskania przychodu. Podstawę składek ustala się na podstawie stosunku pracy. Jeżeli pracujesz o zamawiającego, ale umowę o pracę posiadasz w innej firmie, zamawiający nie jest zobowiązany, by odprowadzać za Ciebie składki. W tym przypadku obowiązek ten ciąży na pracodawcy, zatrudniającym Cię w oparciu o umowę o pracę.