Podział majątku podczas rozwodu.

 Bez względu na motywację, rozwód dla każdej ze stron jest niezwykle traumatycznym przeżyciem. Tym większym, jeśli w grę dodatkowo wchodzi podział majątku. Poczucie krzywdy, wykorzystania lub zwykły pragmatyzm motywują do przynajmniej próby ocalenia czegokolwiek po rozpadającym się związku. Sprawa może się znacznie skomplikować, biorąc pod uwagę, że dotyka jej nie tylko Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, lecz także znany ze swojej zawiłej terminologii Kodeks Cywilny. Jest to istotna przesłanka, by rozważyć przyjęcie pomocy, jaką niesie adwokat rozwód Katowice.

   Ustawowa wspólność majątkowa.

 Powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Chyba że wcześniej partnerzy określą swój prywatny stan posiadania oraz sposób dysponowania nim w umowie przedmałżeńskiej określanej mianem intercyzy. Niestety nie jest to jeszcze instytucja popularna, prawdopodobnie z powodów społecznych i kulturalnych. W każdym w większości przypadków młodzi małżonkowie zaczynają się troszczyć o majątek dopiero w trakcie rozpadu związku.

 Polskie prawo wyodrębnia następujące masy majątkowe:

  • Majątek osobny każdego z partnerów;
  • Majątek wspólny.

   Niestety na skutek zaniedbania podział ten w trakcie trwania małżeństwa ulega w znacznym stopniu zatarciu. Odtworzenie lub choćby podjęcie wysiłku w tym celu jest zadaniem, którego podjąć może się adwokat rozwód Katowice, ponieważ działanie samodzielne mogłoby doprowadzić do tragicznych w efekcie skutków prawnych.

 Skład ustawowej wspólności majątkowej:

  • Wszelkie dochody osiągnięte w trakcie trwania związku;
  • Dochody pochodzące z majątku wspólnego i osobistego, np. czynsz, dzierżawa;
  • Środki pieniężne zgromadzone w trakcie trwania wspólności.

 W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że domaganie się podziału dóbr przed wygaśnięciem wspólności nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych. Podział sądowy lub umowny może nastąpić jedynie w chwili jej wygaśnięcia.

 Składniki majątkowe nieobjęte wspólnością:

  • Majątek posiadany przed zawarciem związku;
  • Majątek dziedziczony pod warunkiem, że wspólność nie jest warunkiem objęcia spadku;
  • Majątek pochodzący z zapisu lub darowizny, chyba że zapis stanowi inaczej;
  • Majątek służący wyłącznie zaspokojeniu osobistych potrzeb;
  • Prawa autorskie.

 Zasadą jest, że podział składników majątkowych dotyczy obojga małżonków w równym stopniu. Niestety, w wielu sytuacjach wkład partnerów w rozwój gospodarstwa domowego rzeczywiście był drastycznie różny, a często w ogóle nie istniał. Nie jest przypadkiem odosobnionym, że gdy jeden członek wspólnoty łożył rzetelnie na utrzymanie, drugi zajęty był permanentną degustacją wyrobów krajowego przemysłu spirytusowego. W takiej sytuacji adwokat rozwód Katowice jest w stanie wykorzystać możliwość prawną, składając wniosek o nierówny podział majątku, korzystając z doświadczenia oraz znajomości odpowiednich przepisów prawa. Nie dotyczy to jednak gospodyń domowych, których roli w utrzymaniu domu w żaden sposób nie można deprecjonować. We wspomnianym wniosku prawnik wykaże, że współmałżonek w sposób jaskrawy nie przyczynił się do powiększenia lub choćby utrzymania wspólnej masy majątkowej, ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do sądu.

 Sprawy rozwodowe związane z podziałem majątku z reguły plasują się wśród tych trudniejszych, dlatego ważnym jest merytoryczne wsparcie, jakiego udzieli adwokat rozwód Katowice. Pozwoli to na w miarę normalne funkcjonowanie w tym trudnym okresie życia.