Co musisz wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

rozdzielnością majątkową mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w małżeństwie nie występuje wspólny majątek. Każdy z małżonków ma swój odrębny majątek i osobiście nim zarządza. Umowę o rozdzielności majątkowej można zawrzeć zarówno przed jak i po ślubie. Można to zrobić przez zawarcie umowy u notariusza lub przez złożenie pozwu do sądu.

Kiedy obie strony chcą rozdzielności majątkowej

Kiedy obaj małżonkowie są zgodni co do zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej sprawa wygląda prosto. Wystarczy pójść do notariusza i sporządzić odpowiedni dokument. Taki akt notarialny może obejmować dowolną datę (nawet wstecz). Jednak najczęściej ustala się, że umowa działa od momentu jej podpisania.

Należy pamiętać, że akt notarialny nie będzie miał żadnej mocy prawnej, jeśli zgodził się na niego tylko jeden z małżonków. Do tego rodzaju umowy niezbędna jest zgoda obu stron. 

Istnieje też możliwość zawiązania umowy o rozdzielności majątkowej z wyrównanie dorobku. W tym przypadku po rozwodzie strona, która miała mniejszy dochód (z różnych powodów np. wychowywanie dzieci, prowadzenie domu itp.), może zażądać wyrównaniu dorobków przez przeniesienie prawa lub zwykłą zapłatę. Jeśli małżonkowie nie dojdą w tym wypadku do porozumienia, sprawę ostatecznie rozstrzygnie sąd.

Kiedy jedna ze stron nie chce rozdzielności majątkowej

Jeśli jedna ze stron nie wyraża zgody na przeprowadzenie rozdzielności majątkowej przed notariuszem, sprawa zazwyczaj kończy się w sądzie. Taki pozew można złożyć tylko w przypadku trwającego małżeństwa. Dodatkowo trzeba dobrze uzasadnić swoją decyzję. Jeśli jedna ze stron w rażący sposób trwoni majątek przez hazard, alkoholizm, ukrywa majątek przed małżonkiem, nie pomnaża posiadanych środków itp. Nie zaliczają się do tego sytuacje, kiedy przyczyny są niezależne od pozwanego np. poważna choroba.

Wyrok sądu w przypadku rozdzielności majątkowej musi być precyzyjny. W skrajnych przypadkach może to być dzień poprzedzający złożenie powództwa. Jeśli między małżonkami nie ma zgody, jak należy podzielić majątek, to zainterweniować może sąd. Uruchamia on wtedy specjalne postępowanie o podział majątku wspólnego.

Przedmioty wspólne i długi

Istnieje możliwość wspólnego dokonywania zakupu pewnych praw np. mieszkanie czy samochód. W takim wypadku przedmioty należą do małżonków na zasadzie współwłasności. W zależności od decyzji małżonków, każdy z nich ma określony udział (wyrażony w ułamku) w posiadaniu danej rzeczy. Dzięki temu każdy z nich może dowolnie dysponować swoją częścią posiadanego przedmiotu nawet bez zgody drugiej osoby.

Dzięki rozdzielności majątkowej przestajemy odpowiadać za długi małżonka. W ten sposób majątek, który sami zdobyliśmy, jest nienaruszalny, a komornik nie ma prawa, żeby go zająć. Wyjątkiem będzie udzielone poręczenie przez jednego małżonka drugiemu. 

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na inne prawa i obowiązki małżonków. Obie strony wciąż są zobligowane do wsparcia, pomagania i płacenia za rodzinę, którą założyli.