Prawo spadkowe

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, które określa wszelkie zasady dotyczące przejścia praw i obowiązków majątkowych po zmarłej osobie, która dotychczas była ich podmiotem. Największą część przepisów prawa spadkowego znajduje się w dwóch aktach prawnych. W Kodeksie cywilnym znaleźć można przepisy, które dotyczą prawa materialnego, natomiast w Kodeksie postępowania cywilnego znajdziemy przepisy, które dotyczą aspektów proceduralnych w prawie spadkowym. Przepisy prawa spadkowego znaleźć można także w innych aktach prawnych, które dotyczą prawa procesowego oraz materialnego, na przykład Prawo bankowe.

Instytucje dotyczące prawa spadkowego

Dziedziczenie

Prawo spadkowe gdańsk wyznacza wszystkie uprawnienia, które podlegają dziedziczeniu, określa prawa i obowiązki majątkowe wchodzące w skład spadku, ustanawia prawa i obowiązki osobiste, które nie podlegają procesowi dziedziczenia oraz ustala zasady dotyczące nabywania praw spadkowych. Dziedziczenie może odbywać się na drodze dziedziczenia testamentowego lub ustawowego.

Dziedziczenie testamentalne

Dziedziczenie testamentalne jest rodzajem fakultatywnego sposobu za pomocą, którego można dojść do spadku. Zdarzają się takie przypadki, w których jeden spadek dziedziczony jest zarówno na drodze dziedziczenia testamentowego jak i ustawowego. W takich sytuacjach prawo spadkowe daje możliwość sporządzenia dwóch grup testamentów, jakimi są testamenty zwykłe oraz szczególne. Do testamentów szczególnych zalicza się testamenty podróżne, zwykłe i ustne. Tego rodzaju zapisy są sporządzane w sytuacjach, które nie pozwalają na skorzystanie z tradycyjnych zasad spisywaniu testamentu.

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe jest możliwe bez jakiejkolwiek ingerencji spadkodawcy. Dochodzi do niego z mocy przepisów prawa spadkowego, które określa kolejność dochodzenia do spadku wszystkich krewnych oraz przewiduje również wejście w prawa spadkowe osób, które nie były spokrewnione ze spadkodawcą. 

Czym jest zachowek? 

Prawo spadkowe ma swój mechanizm, który chroni spadkobierców przed rozporządzaniem majątkiem przez przyszłego spadkobiercę. Jest to zachowek, czyli majątek od spadkodawcy przeznaczony dla najbliższej rodziny,  która powinna go otrzymać po śmierci lub jeszcze za życia spadkodawcy. 

Sądowy i ustawowy dział spadku

Dział spadku może zostać dokonany poprzez umowny lub sądowy dział spadku. Umownego działu spadku dokonuje się na drodze umowy, która zawierana jest pomiędzy spadkobiercami.

Przepisy prawa spadkowego wymagają działu spadku dokonywanego w zgodzie pomiędzy wszystkimi spadkobiercami.  Jeżeli spadkobiercy nie są zgodni co do spadku to jego podział będzie możliwy jedynie w sposób sądowy. Sądowy dział spadku może zostać dokonany zarówno w przypadku zgody między wszystkimi spadkobiercami lub też bez niej.

Adwokat prawo spadkowe poznań zajmuje się sprawami między innymi takimi jak ustalanie osób, które są uprawnione do dziedziczenia, reprezentowanie spraw dotyczących zachowku czy planowaniem spadkowym lub też dokonywaniem umownego i sądowego działu spadku.